Departamento de Tesourería - Concello da Estrada
Autoliquidación da taxa por expedición de documentos administrativos
Modelo - AUT001
   
Datos do suxeito pasivo:

 
* Tipo:
* DNI/CIF/NIE:
* Apelidos e nome/ Razón social:
* Enderezo:
* Código Postal:
* Concello:
* Provincia:
Teléfono Movil:
Enderezo Electronico:
Teléfono Fixo:
Datos do representante (no seu caso):

 
DNI/CIF/NIE:
Apelidos e nome/ Razón social:
Enderezo:
Código Postal:
Concello:
Provincia:
Teléfono Movil:
Enderezo Electronico:
Teléfono Fixo:
Datos da autoliquidación:

 
Concepto:
Importe tarifa:
euros
Concepto de ingreso a incluir na orde bancaria:
O ingreso da tarifa poderá realizarse:
- Conta bancaria deste Concello do Banco Popular nº 0075 8938 94 0660000576  
- Conta bancaria deste Concello do NovaGalicia Banco nº 2080 5031 28 3110024770
- Na tesourería do Concello (primeiro andar da casa Consistorial)  
   
A Estrada, de de
Asinado: ________________________

Según o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello da Estrada relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas deste modelo. en calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición comunicandoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.