Información pública pola cesión dunha finca na parroquia de Ribeira para ser destinada ao uso de cemiterio

15 Febreiro 2021

Tras a tramitación oportuna, no Pleno do Concello de A Estrada, en sesión celebrada o día 21 de Decembro de 2020, adoptou por unanimidade o seguinte acordo: a cesión gratuíta ao Arzobispado de Santiago de Compostela do ben inmoble: Finca 500 do polígono 4 destinada a masa común no sitio de Outeiro, parroquia de Ribeira, no Concello da Estrada. (Expte. 4348/2020).

 

De acordo co establecido no artigo 110 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1372/1986, sométese a información pública dos interesados polo prazo de 20 días, durante o cal se poderán presentar reclamacións e suxerencias e que serán resoltas polo mesmo órgano municipal.

 

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1