BIBLIOGRAFIA

 • ALFONSIN, T : "Lo que es Garcia Barros y lo que se merece". El Emigrado, nº 75, A Estrada 1922, p.2
 • ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, E., "Limiar", en Manuel García Barros, Aventuras de Alberte Quiñoi, Col. Pombal, Edit. Castrelos, Vigo, 1972, pp. 7-10.
 • ARIAS, V, Aventuras de Alberte Quiñoi por M.G.B., Grial, nº. 41,1973, pp. 380-381
 • CABANA, D. X., "Na morte do Patriarca Manuel García Barros", Galicia, maio-xuño, 1972, 39.
 • CABANA, D. X.,"Conferencia", Casino da Estrada, 11V111973. (Inédita).
 • CARBALLO CALERO, R., Historia da literatura galega contemporánea, Edit. Galaxia, Vigo, 1981, 3ª. ed., pp. 555-557.
 • C0UCEIR0 FREIJOMIL, A., Diccionario bio-bibliográfico de escritores, vol. II, Editorial de los Bibliófilos Gallegos, Santiago de Compostela, 1952. pp. 125-126.
 • COUCEIRO FRIEJOMIL, A.,El idioma gallego. Historia gramática. Literatura, Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1935, p. 463.
 • FERNÁNDEZ DEL RIEGO, E., Historia da literatura galega, Edit. Galaxia, Vigo, 1971, 2ª. ed., p. 179.
 • FERNÁNDEZ DEL RIEGO, E., Diccionario de escritores en lingua galega, Edicións do Castro, Sada, A Coruña, 1992, 2ª. ed., p. 166.
 • FERNÁNDEZ DEL RIEGO, E., O río do tempo. Unha historia vivida, Edicións do Castro, Sada, A Coruña, 1990, pp. 107-108. 224.
 • FERNANDEZ-OXEA, X. R., (BEN-CHO-SHEY), "Ken Keirades, decano das letras galegas". Revista Chan, ano 1, nº. 17, Santiago de Compostela, novembro do 1969.
 • FERNÁNDEZ-OXEA, X. R., (BEN-CHO-SHEY), "Ken Keirades, decano das letras galegas". en Galicia no corazón. Edicións do Castro, A Coruña, 1977, pp. 138-140.
 • FERNÁNDEZ-OXEA, X. R., (BEN-CHO-SHEY), "Ken Keirades", en El Progreso, Lugo. 19/IV/1972.
 • FREIXEIRO MATO, X. R., "Manuel García Barros, un rebelde con causa", A Nosa Terra, nº. 609, Vigo, 1994.
 • FREIXEIRO MATO, X. R., Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros, Edicións Fouce, A Estrada. 1998.
 • GARRIDO COUCEIRO, X. C., "Manuel García Barros", Edicións Fervenza, A Estrada. 2002.
 • GARRIDO COUCEIRO, X. C., "Manuel García Barros, loitando sempre", Edicións Fouce, Lugo. 1995.
 • LORENZANA, S., "Un home sinxelo", Grial, nº. 36, Vigo, 1972. p. 251.
 • LOUREIRO RODRÍGUEZ, C. e OREIRO PENSADO, X., "Edición, introducción e notas", en Aventuras Alberte Quiñoi, Edit. Vía Láctea, A Coruña, 1990.
 • LOURENZO, M. e PILLADO MAYOR. E., "García Barros, Manuel". en Diccionario do teatro galega, Sotelo Blanco Edicións. Barcelona, 1987, p. 72.
 • MARTÍNEZ PEREIRO, J., "Prestigios literarios: García Barros", El Emigrado, nº. 73, A Estrada, 1922, p. 1.
 • OTERO PEDRAYO, R., "Los ochenta y dos años de un buen gallego", La Noche, Santiago de Compostela, 15-XI-1958.
 • RODRÍGUEZ, M. E, Manuel García Barros. Xunta de Galicia. Col. A Nosa Memoria, 1996.
 • RODRÍGUEZ FRÁIZ, A., "La tierra estradense besa a su poeta", Diario de Pontevedra, 16/IV/1972. / Rev. Galicia, Bos Aires, maio-xuño, 1972.
 • SOTO FERNÁNDEZ, L., "Os homes i as ideias. Otero Pedrayo e Ken Keirades", Vieiros, nº. 2, México, 1962.
 • TARRÍO VARELA, A., Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica, Ed. Xerais, Vigo, 1994, pp. 343-345.
 • VILANOVA RODRÍGUEZ, A., "García Barros, Manuel", en Gran Enciclopedia Gallega, tomo 15. Silverio Cañada Editor. Gijón. 1974, p. 166.
 • VILAVEDRA, D., (Coord.), "García Barros, Manuel", en Diccionario da literatura galega, I. Autores. Ed. Galaxia, Vigo. 1995, pp. 246-247.
 • VV. AA., Encontros para un estudio (actas). Manuel García Barros: unha vida, unha obra, un pensamento, Concello da Estrada, 1992. (Inéditas).

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1