Licenza de obra menor

Que é e para que sirve ? Permiso que dá o Concello para a realización de obras menores.
Considéranse menores aquelas obras e instalacións de técnica sinxela e escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración volumétrica, do uso, das instalacións e servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, á cimentación, á estrutura ou ás condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios ou instalacións de todas as clases.
Por exemplo : Reforma de interior de locais ou vivendas que non afecten á súa estrutura ou fachada, instalación de rótulos, mantemento e conservación de fachadas, peches de parcelas, construción de muros de contención, ..., e outros.
Quen o pode solicitar ? O interesado ou calquera persoa na súa representación e autorizada por este.
Que documentos hai que aportar ? Solicitude na que se incluirá :
1. Identificación completa do promotor e da finca na que se vai a obrar.
2. Descrición detallada da obra o actuación.
3. Data prevista para a finalización das obras.
4. Orzamento da obra a realizar.
5. Outros Documentos e condicionamentos a ter en conta na solicitude de determinadas licenzas urbanísticas.
Canto custa ? Os seguintes importes :
- Entre 12,02 e 72,12 euros, segundo a zona en concepto de Taxa por Licenzas Urbanísticas
- Un 2 % sobre o orzamento da obra en concepto de Imposto sobre Construcións, Instalación e obras.

Se a execución das obras precisara da ocupación da vía pública (colectores, andamios, reservas de espazos ...) tamén se liquidará a Taxa correspondente.
En que datas se pode facer ? Sempre
Como e donde se pode presentar ? No Rexistro Xeral de Entrada do Concello ou por calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común.
Canto tempo tarda a resposta ? Menos de 20 días.
Que documentación entrega a Concello ? - Comprobante da solicitude
- Liquidación para facer o pagamanto das taxas e dos impostos
- Notificación definitiva da resolución do expediente
- Licenza de obra menor
Onde se pode atopar máis información ? - No Servizo Municipal de Urbanismo - Casa do Concello - 1ª. Andar - Teléfono 986.57.01.65
Ordenanza do Imposto sobre construción, instalacións e obras.
Ordenanza da Taxa por Licenza Urbanísticas.
Ordenanza da Taxa por Ocupación da vía pública ...- Documentos e condicionamentos a ter en conta na solicitude de determinadas licenzas urbanísticas.
Outras informacións de interese Se se trata dunha solicitude de licenza de obras para acondicionar locais para a creación de novos comercios ou industrias, poden solicitarse simultaneamente as dúas licenzas.

Solicitude de Licenza de Obra maior.

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1