Normativa

04.ESTUDIO DA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
01.NORMATIVA URBANÍSTICA.pdf
02.BOLETÍNS OFICIAIS PERTENCENTES AO PLANEAMENTO VIXENTE CON ANTERIORIDADE AO PLAN XERAL.pdf
03.ORDENANZA REGULADORA DAS LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU DE CAMBIO DE USO.pdf